Kontakt os

Diplomuddannelse i Power-to-X: Værdikæder og produktion af grønne brændsler

Tilmeld dig gennem nemStudie.dk

Bliv uddannet til at varetage opgaver med Power-to-X (PtX) teknologier og på PtX-anlæg med en diplomuddannelse fra Videncenter for Drift og Vedligehold.

De kommende PtX-anlæg i Danmark har brug for kompetente medarbejdere med særlig viden. Nu kan du blive klædt på til opgaven med en diplomuddannelse i PtX.

PtX forventes at blive et vigtigt element i både den videre grønne omstilling og i sektorkoblingen i Danmark. Men muligheden for at producere brint og grønne brændstoffer og lagre energistrømme i industriel skala er stadig i sin begyndelse, og praktisk erfaring er begrænset.

Med diplomuddannelsen i PtX kan du nu tilegne dig en stor del af den viden, som kræves, for at varetage opgaver relateret til PtX – herunder planlægning og projektering, rådgivning, drift, vedligehold, Asset Management m.m.

Der er mange nye problemstillinger både teknisk, regulatorisk og sikkerhedsmæssigt at forholde sig til. Som den første danske PtX-diplomuddannelse overhovedet vil uddannelsen blive det sted, hvor meget af den aktuelle viden om PtX vil samle sig og komme de studerende til gode.

En stor del af uddannelsens værdi skal komme fra koblingen af teori med konkrete problemstillinger relateret til PtX, som den studerende varetager i sit job til daglig.

Diplomuddannelsen er både målrettet dig, som arbejder inden for PtX allerede, men også dig, der ikke arbejder med PtX, men som gerne vil have en dybere indsigt i branchen.

Kontakt Lars Jenry Petersen for spørgsmål vedrørende diplomuddannelsen på ljp@fms.dk eller telefon 22 34 86 20.

 

Datoer og priser

Se datoer og priser for efteråret 2024.

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i Power-to-X er en uddannelse på bachelorniveau, som udgør 60 ECTS-point og svarer til ét års fuldtidsstudie.

De fleste vælger at gennemføre hele uddannelsen, men det er også muligt at tage enkelte moduler efter fagligt behov. Uddannelsen gennemføres på deltid, så du fortsat arbejder mens du studerer. De fleste er to til tre år om at færdiggøre uddannelsen.

Diplomuddannelsen i Power-to-X består af tre obligatoriske moduler (30 ECTS-point), to-tre valgfri moduler (15 ECTS-point) samt et obligatorisk afgangsprojekt (15 ECTS-point).

 

Obligatoriske moduler

De tre obligatoriske moduler udgør uddannelsens fundament og består af:

 • Power-to-X – Teknologier, værdikæder og sektorkoblinger
 • Asset Management i PtX
 • Regulativer, lovgivning og sikkerhed I PtX

Hertil kommer det obligatoriske afgangsprojekt hvor du har mulighed for at udforske en afgrænset problemstilling inden for PtX og de moduler du har taget.

Læringsmål for de obligatoriske moduler kan findes i studieordningen.

 

Valgfri moduler

Du har mulighed for at skræddersy uddannelsen til dit behov og specialisere dig med valgmoduler. De aktuelle valgmoduler er:

 • CO2, CSS (Carbon Capture and Storage) og CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage)
 • Kemi og kemiske processer i PtX
 • Energibalancering og produktion i PtX

Det er også muligt at vælge moduler fra andre diplomuddannelser.

Læringsmål for valgmodulerne kan findes i studieordningen.

Obligatoriske moduler

Power-to-X – Teknologier, værdikæder og sektorkoblinger

Med diplommodulet vil du stå med en grundlæggende viden om PtX-teknologierne, men også med en bredere viden om anvendelsesmuligheder, og hvordan PtX kommer til at indgå i den grønne omstilling og sektorkoblingen.

Du kan således bruge modulet til at løse nuværende PtX-opgaver eller som et godt udgangspunkt for at byde ind på kommende PtX-relaterede opgaver. På den måde kan modulet åbne op for nye ansvarsområder og karriereveje.

Undervisningen er praksisnær og tilrettelægges så vidt muligt med udgangspunkt i dine aktuelle PtX-relaterede opgaver i egen virksomhed. Med modulet får du således konkret viden, du umiddelbart kan anvende i dit arbejde med PtX.

Asset Management i PtX

Med diplommodulet i Asset Management i PtX får du teoretisk og praktisk viden til at planlægge, styre og arbejde systematisk med PtX i en organisation.

Modulet styrker din forståelse for Asset Management standarden, og du lærer at anvende Asset Management som et strategisk værktøj til ledelse, optimering og processer, der forbedrer virksomhedens vedligehold af PtX-anlæg på den lange bane.

Når du har gennemført modulet, kan du selv udvikle og eksekvere langsigtede Asset Management-planer, foretage risikostyring og performanceforbedring, som optimerer investeringen i de PtX-anlæg og teknologier, du er ansvarlig for.

Regulativer, lovgivning og sikkerhed i PtX

Diplommodulet i regulativer, lovgivning og sikkerhed i PtX giver dig en forståelse for de lovmæssige rammer, der er inden for PtX-området. I løbet af modulet vil du få viden om, hvilke myndigheder og andre instanser, der er relevante inden for PtX-området, ligesom du vil vide, hvilke ansvar der påhviler ejeren/brugeren af PtX-anlæg.

Du vil få en indføring i, hvilke aktører og instanser der er relevante under etableringsfasen, drift, eftersyn og vedligeholdelse af PtX-anlæg, såvel som distributions- og lagringssystemer på lokalt, nationalt og internationalt niveau.

Når du har gennemført modulet, vil du kunne kommunikere tværfagligt vedrørende gældende dokumentationskrav inden for PtX, ligesom du kan påpege behovet for ændringer/oprettelser af regulativer, bestemmelser og vejledninger mm.

Afgangsprojekt

Diplomuddannelsen i Power-to-X afsluttes med et afgangsprojekt på bachelorniveau, hvor du for alvor kan dykke ned i en selvvalgt PtX-udfordring.

I løbet af afgangsprojektet arbejder du med afgrænsning og beskrivelse af din valgte problemstilling, metode- og teorivalg samt dataindsamling, analyse og præsentation af projektet.

Du lærer at kombinere teori og metode og analysere dig frem til konkrete og anvendelige løsninger.

Når du har gennemført afgangsprojektmodulet, har du en komplet diplomuddannelse i Power-to-X

 

Valgfri moduler

CO2, CCS og CCUS

Med dette valgmodul vil du blive klogere på begreberne CSS og CCUS.

Du vil få en forståelse for de nødvendige lagringsmuligheder og behov der er krævet for at optimere produktion, drift og konvertering af energistrømme. Undervejs vil du også kunne foretage relevante energitekniske og økonomiske beregninger i forbindelse med drift og projektering af CCUS og CCS-teknologierne.

Efter gennemførelse af modulet, vil du kunne identificere muligheder for lagring af CO2 i forbindelse med eksisterende- og nyprojektering af anlæg, for derved at kunne bidrage med udviklingen i egen organisation.

Kemi og kemiske processer i PtX

Dette valgmodul giver dig en forståelse for de kemiske processer i udviklingen af PtX-teknologierne. Du vil under modulet opnå viden om relevante komponenters anvendelse og virkemåde indenfor PtX-værdikæden, herunder vandbehandling og vandkvalitet.

Du vil få en forståelse for de energistrømme, der er involveret i PtX-processerne og deres virkningsgrader. Samtidig vil du kunne se sammenhængen mellem værdikædens forskellige kemiske reaktioner, for at kunne bidrage med udviklingen i egen organisation.

Energibalancering- og produktion i PtX

Med dette valgmodul vil du opnå viden omkring samspillet mellem det overordnede energisystem og det enkelte PtX-anlæg.

Du vil også få en forståelse for de krævede ressourcer for energikonverteringer, deres tab og evt. udnyttelse heraf, ligesom du vil vide hvilke slutprodukter der er mulige med henblik på forbrugernes behov.

Du vil efter modulet kunne forklare de reguleringsmuligheder der er i et PtX-system, for at opnå optimal drift med henblik på totaløkonomi og kundetilfredshed.

 

Adgangskrav

Hvis du gerne vil optages som studerende på modulet er der nogle formelle adgangskrav, du skal opfylde.

For at du kan blive optaget, skal du have gennemført en relevant teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse på akademiniveau eller højere – for eksempel maskinmester, ingeniør, byggetekniker eller produktionsteknolog.

Derudover skal du kunne dokumentere, at du har haft minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, har du mulighed for at blive optaget på en realkompetencevurdering. 

Dokumenter

Her finder du alle dokumenter vedr. Power-to-X - Teknolgier, værdikæder og sektorkobling.

Litteraturliste

Eksamensvejledning

Studieordning

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til uddannelsen (eller et af modulerne), men du har kompetencer, som kan sidestilles hermed, så kan du ansøge om en vurdering af dine realkompetencer.

Find generel information om realkompetencevurdering på ug.dk.

Tag kontakt til vores studievejleder Nina, hvis du ønsker at realkompetencevurderes.

Nina kan kontaktes på telefon 22 22 78 55 eller mail nlm@fms.dk.

 

Økonomisk støtte

Der er mulighed for at opnå økonomisk støtte til diplommodulet.

Se dine muligheder for økonomisk støtte på ug.dk.

 

Omstillingsfonden

Omstillingsfonden giver dig mulighed for at søge op til 10.000 kroner årligt til at dække efter- og videreuddannelse på akademi- eller diplomniveau samt fagspecifikke kurser og enkeltfag på heltidsuddannelser på professionsbachelorniveau. Støtten udbetales, uanset om du tager enkeltstående moduler eller længere forløb.

Du kan søge støtten fra Omstillingsfonden, hvis du er faglært eller ufaglært, eller hvis du har en uddannelse svarende op til en professionsbachelor. Sidstnævnte omfatter fx folkeskolelærere, maskinmestrer, pædagoger og sygeplejersker. 

Midlerne fra Omstillingsfonden uddeles efter først til mølle-princippet. Så jo før du søger, desto større er sandsynligheden for, at du kommer i betragtning til at få 10.000 kr. til dit næste efter- og videreuddannelsesforløb. Du kan dog tidligst søge fire måneder før dit modul starter. Du søger ved at udfylde en tro- og loveerklæring, som du vedhæfter din tilmelding til det modul, du ønsker tilskud til. Læs mere nedenfor i fanen 'Hvordan søger jeg?'. 

Nedenfor giver vi nogle svar på de mest almindelige spørgsmål vedrørende tilskudsordningen. Du kan finde endnu mere uddybende information om uddannelsesstøtten på Omstillingsfondens egen hjemmeside.

Spørgsmål og svar

Kan jeg søge tilskuddet?

Du er kvalificeret til at søge den årlige uddannelsesstøtte på 10.000 kr., hvis du er i job (og ikke selvstændig) og enten:

 • Er faglært eller ufaglært
 • Har en uddannelse svarende op til en professionsbachelor

OBS: Hvis du allerede har fået bevilget det årlige maksimumbeløb på 10.000 kr. fra Omstillingsfonden, har du opbrugt din kvote og kan hermed ikke søge flere midler. Du skal være opmærksom på, at du samtidig også skal opfylde de generelle adgangskrav til en diplomuddannelse.

Hvornår kan jeg søge tilskuddet?

Omstillingsfondens årlige midler bliver tildelt ansøgere efter først til mølle-princippet, så det gælder om at være hurtig med ansøgningen. Vær dog opmærksom på, at du tidligst kan få tildelt tilskud fire måneder før opstart af diplommodulet. Sidste frist for at søge om midler er ved modulstart.

Omstillingsfonden er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet i forlængelse af den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i 2017. Omstillingsfonden udvides og videreføres med 100 mio. kr. årligt i 2024.

Hvordan søger jeg?

 • Du skal udfylde og underskrive en tro- og loveerklæring fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Bemærk: Erklæringen skal printes, underskrives fysisk og indscannes.
 • Vedhæft den udfyldte tro- og loveerklæring til din online tilmelding, når du tilmelder dig modulet, du søger om tilskud til.
 • Hvis du eller din arbejdsgiver allerede har betalt deltagergebyret, vil det blive refunderet, hvis du opfylder kravene og tildeles støtten fra Omstillingsfonden. Beløbet bliver refunderet til den betaler, som du angiver i din tilmelding.

Hvordan kan jeg bruge tilskuddet?

De uddannelsesaktiviteter, som du kan søge om tilskud til, koster noget forskelligt. Det er helt op til dig, hvilke og hvor mange moduler, du vælger at få finansieret med midlerne fra Omstillingsfonden – du kan dog maksimalt søge om 10.000 kr. årligt fra ordningen.

Hvis du bliver tildelt tilskud til et modul, som overstiger de 10.000 kr., bliver der sendt en faktura på det resterende beløb til den betaler, du har angivet i din tilmelding. Hvis du bliver tildelt tilskud til et modul på under 10.000 kr., kan du samme år søge om tilskud for det resterende beløb op til max. 10.000 kr. Du søger på samme måde som beskrevet i ovenstående.

Midlerne fra Omstillingsfonden dækker ikke udgifter til bøger, transport, tilkøb af vejledning eller lignende.

Hvis du søger tilskud fra Omstillingsfonden og samtidig vil søge økonomisk støtte hos en anden kompetencefond, skal du undersøge reglerne hos den pågældende kompetencefond.

Hvad vil det sige at være ufaglært eller faglært?

Hvis du er ufaglært, betyder det i bred forstand, at du ikke har anden form for uddannelse eller faglige kvalifikationer end den almene skolegang. Du har fx ikke gennemgået en erhvervsuddannelse eller en mellemlang eller lang videregående uddannelse.

Hvis du er faglært, har du fået et svendebrev til et fag. Det betyder i bred forstand, at du har en uddannelse inden for det fag, du arbejder indenfor.

Hvad vil det sige at have en videregående uddannelse til og med professionsbachelorniveau?

Hvis du har en videregående uddannelse op til professionsbachelorniveau, kan du søge uddannelsesstøtten fra Omstillingsfonden. Det kan du også, hvis du har gennemført en hel akademiuddannelse eller diplomuddannelse (herunder HD del. 2), da dette betragtes som videregående uddannelser.

Har du derimod en akademisk bacheloruddannelse fra et universitet eller en af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner eller en tilsvarende eller længere videregående uddannelse, kan du ikke søge støtten.

Her er nogle eksempler på en videregående uddannelser op til professionsbachelorniveau:

Professionsbachelor:

 • Sygeplejerske
 • Lærer
 • Pædagog
 • Maskinmester
 • Bygningskonstruktør

Diplomuddannelser der er afsluttet med et afgangsprojekt:

 • Den sundhedsfaglige diplomuddannelse
 • Den sociale diplomuddannelse
 • Den pædagogiske diplomuddannelse

Akademiuddannelser der er afsluttet med et afgangsprojekt:

 • Akademiuddannelse i sundhedspraksis
 • Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration
 • Akademiuddannelse i socialpædagogik

Erhvervsakademiuddannelser der er afsluttet med et afgangsprojekt:

 • Markedsføringsøkonom
 • Financial controller
 • Laborant

Godkendt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets krav for kvalitetssikring af maritim uddannelse

bubble