Kontakt os

Kedelpasser - overbygning

Denne uddannelse udbydes under åben uddannelse.

Når du læser på åben uddannelse, tilmeldes du maskinmesteruddannelsen som deltidsstuderende. Dermed kan egenbetalingen reduceres, og forløbet er omfattet af samme kvalitetssikring som de fuldtidsstudier, der udbydes på institutionen.

Uddannelsen er desværre aflyst i efteråret 2022 pga. sygdom.:
-
Pris:
Kr. 17.500,- ekskl. moms. pr. modul
Tilmelding

Hvis du som kedelpasser sidder i et kontrolrum og drifter turbiner, varmepumper, gasmotorer, røggas-rensning og lignende teknologier, har Videncenter for Drift & Vedligehold et nyt tilbud om videreuddannelse til dig.

På FMS ved vi, som udbyder af både kedelpasser- og maskinmesteruddannelsen, hvilke teoretiske kompetencer de 2 uddannelser indeholder og inden for hvilke emner, det vil være relevant at efteruddanne en kedelpasser.

Vi udbyder 2 uddannelsesmoduler under reglerne for åben uddannelse.

Moduler og emner

Modul 1

Kedellære og dampanlæg

Kompetencer

 • Viden om større vandrørskedlers opbygning, tryk og temperaturforhold, affaldskedlers opbygning og specielle korrosionsforhold (V4).
 • Føre tilsyn med reparation og vedligehold på kedelanlæg (K1).
 • Tage initiativ til planlægning af arbejdsopgaver vedrørende dampkedlers drift og over¬vågning samt reparation og vedligehold, herunder især kontrol af kedlens sikkerhedsudstyr (K3).
 • Kunne demonstrere opgaver til varmt og koldt idriftsætterhold.


Dampturbiner

Viden

Den studerende skal:

 • opnå viden om og kunne beskrive konstruktionsprincipper for dampturbiner, herunder dyse- og beskovlingssystemer (V2)
 • opnå viden om den teoretiske baggrund for dampturbiners virkemåde (V2)
 • opnå viden om princippet for opbygningen af turbiners regulerings- og sikringssystemer (V2)
 • opnå viden om principper for opbygning af et turbineanlægs damp, fødevand og kondensatsystem (V2) (V3)

 

Færdigheder

 • Opstart af egen turbine, beskriv procedure og normale fejl under opstart (K4). 
 • Beregning af energitekniske værdier for et kraftværk med tilhørende kedel, turbine og varmevekslere (F3) (K1)
 • Sammenholde virkelige processer med ideelle termodynamiske processer i turbiner (F3).
 • Kompetencer:
  -    Bedømme kedler og turbiners driftsforhold samt vedligeholdstilstand og drage nødvendige konklusioner for driftsoptimering og problemløsning (K3) (K4) (K5) (K7) (K8) (K9).

 

Røggasrensning

Viden

 • Identificere kilder til luftforurening samt reflektere over konsekvenserne heraf (V4)
 • Opnå viden om metoder til rensning af røggas (V2)
 • Opnå viden over rensningsanlægs opbygning, virkemåde og drift (V2)

Færdigheder

 • Sammenholde driftsdata med gældende miljøkrav, samt kunne vurdere om gældende lovgivning er overholdt (F4).

Kompetencer

 • Varetage driftsledelse af miljøforurenende anlæg således at forureningerne begrænses mest muligt (K3) (K4)

 

Vandbehandling, kedelvand og spildevand

 • Krav til spædevand til systemer med overhedere og turbiner.
 • Vandrensning v.h.a totalafsaltning, OR, EDI, politifiltre.
 • Kontrol af vandkvalitet.
 • Drift af eget vandbehandlingsanlæg.
 • Behandling af spildevand i forbindelse med røgrensning og røggaskondensering.

 

Kondenserende drift vha. varmepumpeanlæg

 • Virkemåden af mekaniske varmepumper, fordele og ulemper.
 • Virkemåden af absorptionsvarmepumper, fordele og ulemper.

Modul 2

El-teori og praktik, styring- og reguleringsteknik

 • Termer og begreber inden for el; strøm, spænding, modstand, ohm, Siemens, effekt, arbejde, joule, kalorier, kWh, Newton og typiske misforståelser.
 • Installationstegning og diagramforståelse, herunder serie- og parallelforbindelser, og hvordan de svarer til Y/D-koblinger på transformere og motorer, generatorens opbygning og virkemåde.
 • 3-fasede asynkrone kortslutningsmotor, og synkrongeneratoren; hvordan fungerer de og hvad fortæller mærkepladen.
 • Frekvensomformere på motorer, fordele og ulemper.
 • Kapslingsklasser.
 • Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen; fejlstrømsafbryderen, hvornår virker den, og hvornår beskytter den ikke.
 • Overstrømsbeskyttelse af elektriske anlæg.
 • Smeltesikringer; hvornår afbryder de, og hvordan hænger det sammen med kortslutningsstrømmene.
 • Illustration af lysbuer i praksis og forsøg med el-kogning af pølser i Y/D koblinger, måling af strømme, spænding og beregning af effekt samt kWh, vha. 3-faset effektformel og tidstagning.
 • Relæteknik, tydning af diagrammer, styrestrøm skema og hovedstrøm, kendskab til NO/NC kontakter, termorelæ, indstilling og kontrol af motorværn, fasefølge på transformere, generatorer og motorer.
 • Forskel på TN-anlæg og jordede anlæg.
 • Risiko ved arbejde på anlæg uden fejlstrømsbeskyttelse.

 

Praktiske øvelser

 • Den studerende skal vise underviseren, hvordan man foretager korrekt spænding og strøm måling iht. testskema.
 • Måleøvelser, idriftsætning og kontrol af den færdige stand med måleapparater, isolationsmåling, test af fejlstrømsafbryder, overgangsmodstand til jord, gennemgang/måling af interne jordforbindelser, spændingsmålinger, måling med tangamperemeter på lysinstallation og på motorinstallation.
 • Kontrol af fasefølge på motorinstallation, kontrol af startstrømme ved en manglende fase/afbrudt sikring.
 • Relæteknik.
 • Opbygning af diagram ud fra logiske betingelser, herefter opbygning af relæstyring i praksis.
 • Fejlfinding på 24v styrestrømskreds i forhold til eget diagram, og indbygning af klassiske fejl.
 • Opbygning af hovedstrøm og afprøvning med 3-faset kortslutningsmotor.
 • Ombygning og afprøvning af styrestrøm iht. nye betingelser, som omsættes til relæfunktioner i praksis, vha. tegnet og ændret diagram.
 • Ombygning af hovedstrøm fra reversering til Y/D hovedstrøm.
 • Måling af strømme og spændinger på motor i hhv. Y/D-kobling, spænding på viklinger måles ved Y/D-koblinger, strømme i ledninger ved Y/D-kobling.
 • Måling af strømme og spændinger på 3-fasede pølser; hvor lidt strøm skal der til før en pølse/væv koger, og hvor markant er effektforskellen ved 400/230 volt spænding, anvendelse af L-AUS udstyr og termografering under målinger.
 • Sikkerhed ved arbejde på el-anlæg
 • Sikkerhed ved arbejde under spænding.
 • Udskiftning af større knivsikringer.
 • Målinger på anlæg under spænding.

 

Reguleringteknik

 • Hvad er en reguleringskreds?
 • PID-regulatorer, hvad er laver de enkelte led?
 • Kaskaderegulatorer.
 • Feed-forward-regulering.
 • Tolkning på regulatorers indsvingningsforløb.

 

Undervisningens omfang og prøveform

Omfang, modul 1

9 ECTS-point, der afvikles som 70 lektioners undervisning og tilsvarende selvstudie.
Afvikles som 9 hele undervisningsdage og 1 eksamensdag

Omfang, modul 2

Svarer til 75 timers undervisning ud af de 110 timers el-teknikkursus, der afvikles på maskinmesteruddannelsens BM1.

Afvikles som 9,5 hele undervisningsdage og ½ eksamensdag

Prøveform

På begge moduler afholdes der en mundtlig prøve med bedømmelsen bestået/ikke bestået.

Deltagerantal

Minimum for at kurset afvikles er 10 deltagere. Maximum er 20 deltagere.

Undervisningssted og overnatning

FMS Fredericia, Købmagergade 86

Se info vedr. overnatning under fanen Praktisk info.

 

Kontakt lektor og faglig kursuskoordinator, Henrik S. Pedersen for mere info eller tilmeld dig nedenfor.

 

efteruddannelse/billeder/20200106-kedelpasser-1008.jpg
Kedelpasser ved Madsnedøværket, Tobias Olsen, tog kedelpasser- overbygningen i 2019.

Tilmeldingsformular

Deltager
Firma
Tilmelding
Beskyttet af reCAPTCHA | Privatliv - Vilkår
bubble