Eksamen i Varmepumpe på VE-niveau

Formål

At klarlægge om eksaminanden er på minimum niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring, inden for kravet til medarbejdere i VE-godkendte virksomheder iht. gældende bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der monterer små, vedvarende energianlæg (p.t. Bek 1047 af 26. august 2013) på VE-området ”montering af varmepumper og systemer til overfladenær udnyttelse af geotermisk energi.”

Eksamensform

20 minutter mundtlig eksamination som tager udgangspunkt i nedenstående punkter:

1. Besvarelse af multiple choice-opgave eller lignende udført under en teoretisk uddannelse for VE-uddannet medarbejder på VE-området ”montering af varmepumper og systemer til overfladenær udnyttelse af geotermisk energi”.
2. En 2-5 siders synopsis i emner fra punkt 4 i bilag 1 i gældende bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg (p.t. Bek 1047 af 26. august 2013).

Eksaminanden skal i opgaven godtgøre, at vedkommende har udført praktiske opgaver, der ligger under et eller flere af de 8 underpunkter i punkt 4 fra bilag 1.

Sysopsis skal være censor og eksaminator i hænde senest 5 hverdage før tidspunktet for eksaminationen

Karaktergivning

Bestået/ikke bestået

Tilmelding og pris

Kursister tilmelder sig eksamen på en fremsendt tilmeldingsblanket hvor der vælges mellem en fysisk eksamen med fremmøde på Fredericia Maskinmesterskole eller webbaseret eksamen.
Tilmeldingsblanketten skal sendes vedhæftet i en mail til kursuskoordinator på FMS, Heidi Sørensen, hesatfms [dot] dk

Webbaseret eksamen/eksamen på FMS i Fredericia koster kr. 1.700 pr. kursist (ekskl. moms)
Hvis eksamen skal afholdes på Sjælland, skal der minimum være 10 tilmeldte, og prisen er i så fald kr. 2.200 pr. kursist.

 


 

________________________________________________________________________________
Uddrag fra Bilag 1 i Bekendtgørelse 1047 af 2013

4. Kompetencekrav til VE-uddannede medarbejdere inden for montering af varmepumper og systemer
     til overfladenær udnyttelse af geotermisk energi:
1) Viden om gældende relevant lovgivning, herunder byggelovgivning, autorisationslovgivning, støjlovgiv-ning og 
     jordvarmebekendtgørelsen.
2) Viden om miljø, sikkerhed og myndighedskrav, herunder lydkrav.
3) Selvstændigt kunne yde rådgivning til kunden.
4) Kunne beregne energibehov til opvarmning.
5) Kunne beregne energibehov til varmt brugsvand.
6) Kunne vejlede i at etablere korrekt rør- og kabelføring gennem klimaskærm og gennem bygning.
7) Viden om korrekt tilslutning til bygningens varmesystem (radiatorer og gulvvarme).
8) Viden om korrekt indregulering af styrings- og reguleringssystem.